Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání předepisuje všem základním školám a víceletým gymnáziím, aby v průběhu školní docházky seznámily své žáky s jedenácti tematickými okruhy osobnostní a sociální výchovy. Žáci si mají prakticky procvičit a rozvinout životní dovednosti, které do těchto tematických okruhů patří.

Tematické okruhy osobnostní a sociální výchovy a očekávané výstupy
Osobnostní rozvoj
 • Rozvoj schopnosti poznávání
  • Žák používá postupy zlepšující vlastní soustředění.
  • Žák rozvíjí smyslové poznávání a cit pro rytmus.
  • Žák používá postupy efektivního učení a plánuje své učení.
 • Sebepoznání a sebepojetí
  • Žák poznává svou osobnost.
  • Žák poznává svůj vztah ke druhým lidem.
  • Žák poznává a rozvíjí vztah k sobě samému.
 • Seberegulace a sebeorganizace
  • Žák rozeznává ve svém životě projevy a užitečnost vůle.
  • Žák vědomě pracuje se svými emocemi.
  • Žák zvládá vlastní agresivitu.
  • Žák zvládá trému.
  • Žák překonává sklony a návyky, které mu komplikují život.
  • Žák uplatňuje vůli při pohybových činnostech.
  • Žák plánuje svůj čas.
  • Žák uskutečňuje své životní cíle.
 • Psychohygiena
  • Žák rozeznává nežádoucí stres ve svém životě a odstraňuje příslušné stresory.
  • Žák provádí relaxační a aktivizační cvičení.
  • Žák nachází radost v těle, pohybu, pobytu v přírodě a zdravé životosprávě.
  • Žák poskytne a vyhledá pomoc při osobních problémech.
 • Kreativita
  • Žák používá základní kreativní postupy.
  • Žák tvořivě řeší mezilidské situace.
Sociální rozvoj
 • Poznávání lidí
  • Žák zná podstatné informace o svých spolužácích a umí s nimi ohleduplně zacházet.
  • Žák popisuje odlišnosti spolužáků ve třídě a formuluje výhody (přínosy) těchto odlišností.
  • Žák identifikuje zdroje chyb v poznávání lidí a jejich vliv na svůj život.
 • Mezilidské vztahy
  • Žák formuluje a respektuje základní pravidla chování ve třídě a ve škole.
  • Žák projevuje chování podporující dobré mezilidské vztahy (žádá, děkuje, daruje, slaví ..).
  • Žák prožívá se svými spolužáky situace blízkosti, důvěry a sdílení.
  • Žák prožívá se svými spolužáky radost ze společného zvládání náročných situací.
  • Žák projevuje respekt k základním lidským právům svých spolužáků.
  • Žák projevuje respekt ke spolužákům opačného pohlaví (chlapci x dívky).
  • Žák s respektem komunikuje se spolužáky o svém postoji k lásce, něžnostem a sexualitě.
 • Komunikace
  • Žák rozlišuje projevy respektující a nerespektující komunikace.
  • Žák dodržuje pravidla efektivního rozhovoru.
  • Žák kultivovaně projevuje a prosazuje své názory, potřeby a práva (s porozuměním používá vybrané asertivní postupy).
  • Žák kultivovaně projevuje, co se mu líbí a co se mu nelíbí na chování druhého člověka (poskytuje druhému zpětnou vazbu).
  • Žák odmítá manipulaci.
  • Žák kultivovaně zvládá konflikty.
  • Žák ovládá techniku řeči.
  • Žák komunikuje věcně správně (stručně, jasně, zřetelně, popisným jazykem).
  • Žák vědomě pracuje s neverbální komunikací.
  • Žák poutavě prezentuje.
  • Žák moderuje skupinovou diskusi.
 • Kooperace a kompetice
  • Žák dodržuje efektivní postup práce v týmu.
  • Žák podporuje týmovou atmosféru.
  • Žák zvládá nepříjemné a neefektivní chování členů týmu.
  • Žák zvládá situace soutěže a konkurence.
Morální rozvoj
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
  • Žák projevuje pozitivní postoj k řešení problémů, přijímá problémy jako výzvu.
  • Žák používá techniky efektivního řešení problémů.
  • Žák ve složitých situacích zvažuje své priority, na základě kterých se rozhoduje.
 • Hodnoty, postoje, praktická etika
  • Žák reflektuje hodnoty (osobní žebříček hodnot, hodnoty druhých lidí).
  • Žák rozpoznává projevy a užitečnost etických jevů ve vlastním životě (odpovědnost, spravedlnost, odvaha …).
  • Žák pečuje o věci, rostliny, zvířata, lidi.
  • Žák odmítá šikanu (rozpoznává projevy, pojmenovává je a brání jim).
  • Žák odmítá závislosti (rozpoznává projevy, pojmenovává je a brání jim).
  • Žák identifikuje, které reálné problémy si zasluhují jeho angažovanost, a tyto problémy řeší.
  • Žák se zodpovědně rozhoduje a jedná v eticky náročných situacích všedního dne.

Metodické principy osobnostní a sociální výchovy:

 1. Praktický přístup
 2. Propojení se životem žáků
 3. Provázející osobnostní a sociální výchova
 4. Zacílení

Desatero osobní a sociální výchovy

Jednání učitele před vyučováním:

 • Učitel si zformuluje (napíše) hlavní cíl OSV, který bude chtít během vyučování naplnit. Obvykle se jedná o konkrétní schopnost nebo dovednost, kterou chceme u žáků během vyučování rozvíjet. Nebo o postoj, který chceme reflektovat či posílit. (Alternativa: Téma a cíl získá učitel od žáků.)

Jednání učitele na začátku vyučování:

 • Učitel od začátku vyučování „vysílá“ k žákům pozitivní vztahové signály (úsměv, přátelský výraz, komunikuje symetricky).
 • Učitel provede úvodní zcitlivění (naladění, motivaci, evokaci) na zvolené téma OSV. Např. otázkou, příběhem, scénkou, aktivitou.
 • Učitel zajistí, aby si žáci zformulovali osobní smysl (užitek) toho, že se budou daným tématem OSV zabývat.

Jednání žáků během vyučování:

 • Žáci si vyzkoušejí praktické jednání v situaci, která se týká daného tématu OSV (např. hrají modelovou situaci, scénku, pracují ve skupině, malují obrázek k tématu OSV…).
 • Žáci si zformulují vlastní odpověď na hlavní reflektující otázky položené učitelem.

Jednání učitele během reflexe:

 • Učitel během reflexe klade převážně otevřené otázky (např. „Co jsme si dnes procvičili?“ a nikoli „Procvičili jsme si něco?“)
 • Učitel nechává nejdříve odpovídat žáky na reflektující otázky. Sám sděluje svůj názor až jako poslední, nebo jej nesděluje vůbec, aby žáky neomezil v iniciativě nebo názorově neovlivnil svou autoritou.
 • Učitel používá více než jednu formu reflexe (například: verbální v kruhu, verbální ve skupinách, škály, grafické metody, scénky, dotazníky apod.) Přitom alespoň jedna z použitých forem reflexe umožňuje zapojení všech žáků najednou.

Jednání učitele na závěr vyučování:

 • Učitel se na závěr ptá žáků, co si z vyučování odnášejí (co objevili, co si procvičili, co se naučili nového, co pro ně bylo zajímavé, co je překvapilo.)

Publikace:

Kurzy OSV

Podmínky realizace OSV

Lekce OSV ke stažení

Další dokumenty ke stažení