stahnout
Základní členění speciální pedagogiky:

Obsah:

 1. Vady a poruchy
 2. Členění speciální pedagogiky na jednotlivé obory

 

Vady a poruchy
 • Duševní postižení (duševní)– jedinec není schopen plně obstát v běžné školní populaci a zvládat požadavky
 • Sluchové postižení (smyslové)– velmi záleží na skutečnosti, zda je sluchový vjem omezen případně zcela nepřítomen a době, kdy k této skutečnosti došlo. Výrazné ovlivnění komunikačního vývoje a úrovně myšlení.
 • Zrakové postižení (smyslové)– má zásadní vliv na psychický i tělesný rozvoj, zkreslenost v poznávání reality
 • Porucha řeči (smyslové, komunikační)– zřejmý vliv na proces osvojování poznatků a jejich reprodukci, vliv na utváření sociálních vztahů
 • Tělesné postižení (tělesné)– zásadní zásah do rozvoje osobnosti, vliv na psychiku, předpoklad vzniku pocitů méněcennosti
 • Obtížná vychovatelnost (duševní – poruchy chování) – omezená sociální adaptabilita, obtížně sociálně zařaditelný jedinec
Členění speciální pedagogiky na jednotlivé obory:
 • Psychopedie –  rozvoj, výchova a vzdělávání dětí (mládeže, osob) s mentálním postižením (mentální retardací)
 • Somatopedie – speciální pedagogika mládeže tělesně postižené, nemocné a zdravotně oslabené s omezenou schopností, nebo neschopností pohybu. Snahou je připravit postiženého jedince pro život.
 • Logopedie – obor na hraně pedagogiky a zdravotnictví. Jedná se o speciálně pedagogickou disciplínu (v pojetí školském), která se :
  – zabývá výchovou a vzděláváním osob s poruchami komunikace
  – zabývá možnostmi rozvoje komunikačních schopností u jedinců nepostižených
 • Surdopedie – výchova a vzdělávání dětí a postižené nedoslýchavostí a hluchotou
 • Tyflopedie – (Ophtalmopedie) je součástí speciální pedagogiky a zabývá se rozvojem, výchovou a vzdělávání dětí a osob zrakově postižených.
  Ophtalmos – oko, Tyflos – slepý
  Vztah oftalmopedie k jiným vědám – psychologie, pedagogika, sociologie.
 • Etopedie – poměrně mladý obor, vydělila se z psychopedie pro výrazně rozdílné přístupy, metody a formy práce s osobami mentálně postiženými a psychosociálně postiženými v roce 1969.
  Název etopedie je složený a pochází z řeckého slova ethos, což můžeme volně vyložit jako mrav nebo éthos ve smyslu zvyk a slova paideia ve významu výchova. Takže v určitém slova smyslu můžeme překládat jako výchovu směřující k nápravě chování a zvyklostí chování. (Vojtová, 2004)
 • Speciální pedagogika osob s kombinovaným postižením
 • Specifické poruchy učení (parciální nedostatky) nebo chování
 • Speciální pedagogika osob s mimořádným nadáním

K tomuto tématu je pro vás vypracován také TEST ZNALOSTÍ a pro registrované uživatele také jeho VYHODNOCENÍ.