1.  PRŮCHA, J. – WALTEROVÁ, E. – MAREŠ, J. : Pedagogický slovník. Praha : Portál, 2009, ISBN 978-80-262-0403-9
 2. Jarmila Pipeková a kol., Kapitoly ze speciální pedagogiky, ISBN 80-7315-120-0
 3. Franiok a Kysučan, Psychopedie, 2002,
 4. Marie Vítková, Integrativní (školní) pedagogika, 2003, ISBN 80-86633-22-5
 5. Miloš Sovák, Nárys speciální pedagogiky
 6. Zákon 561/2004 Sb. (Školský zákon), 563/2004 Sb. (O pedagogických pracovnících),
 7. Vyhláška 72 2004 Sb. (O poskytováních služeb speciální pedagogiky)
 8. Vyhl. 73 2005 Sb. ( O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaných)
 9. JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, s. 220. ISBN 978-80-7367-269-0
 10. BENDL, S. Prevence a řešení šikany ve škole. Praha : ISV, 2003.
 11. ČERMÁK, I. Dětská agrese. Olomoučany : Final tisk, 1998.
 12. ČERMÁK, I. Lidská agrese a její souvislosti. Žďár nad Sázavou : Fakta, 1999.
 13. Duševní poruchy a poruchy chování, Mezinárodní klasifikace nemocí. Praha : PCP, 2000.
 14. HORT, V., a kol. Dětská a adolescenční psychiatrie. Praha : Portál, 2000.
 15. JEDLIČKA, R., KLÍMA, P., a kol. Děti a mládež v obtížných životních situacích. Praha : Themis, 2004.
 16. KOLÁŘ, M. Skrytý svět šikanování ve školách. Praha : Portál, 1997.
 17. KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha : Portál, 2001.
 18. KOMÁRIK, E. Pedagogika emocionálně a sociálně narušených. Bratislava: UK, 1998.
 19. KREJČÍŘOVÁ, D., ŘÍČAN, P., a kol. Dětská klinická psychologie. Praha : Grada, 1997.
 20. LANGMEIER, J., BALCAR, K., ŠPITZ, J. Dětská psychoterapie. Praha : Portál, 2000.
 21. MATOUŠEK, O. Ústavní péče. Praha : Slon, 1995.
 22. MATOUŠEK, O. Práce s rizikovou mládeží. Praha : Portál, 1996.
 23. MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, R. Mládež a delikvence. Praha : Portál, 2003.
 24. MATĚJČEK, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha : SPN, 1991.
 25. PIPEKOVÁ, J., a kol. Základy speciální pedagogiky. Brno : Paido,1998.
 26. RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L., a kol. Speciální pedagogika. Olomouc : UP, 2003.
 27. ŘÍČAN, P. Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha : Portál, 1995.
 28. STÁRKOVÁ, L., a kol. Když se řekne dítě s poruchami chování. Olomouc : MMO, 2001.
 29. ŠEBEK, M. Neklidné děti a jejich výchova. Praha : SPN, 1990.
 30. ŠIMEK, D. Lidské pudy a emoce. Praha : NLN, 1995.
 31. VÁGNEROVÁ, M. Psychologie problémového dítěte školního věku.Praha : Karolinum, 1999.
 32. VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál, 2000.
 33. VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha :Portál, 2004.
 34. VAŠEK, Š. Základy špeciálnej pedagogiky. Bratislava : UK, 1998.
 35. VOJTOVÁ, V. Poruchy chování a emocí. Brno : Paido, 2004.
 36. ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika a individuálně vzdělávacíprogram. Praha : Portál, 2001.
 37. ZVOLSKÝ, P., a kol. Speciální psychiatrie. Praha : Karolinum, 1996.
 38. Švarcová: Mentální retardace, Praha, Portál 2000, 2006
 39. Valenta. Muller: Psychopedie, Praha, Parta 2003
 40. Franiok: Vzdělávání osob s mentálním postižením, OV, OU 2005, 2007
 41. Franiok, Kysučan: Psychopedie – speciální pedagogika mentálně retardovaných, OV, OU 2002
 42. Černá a kol.: Kapitoly s psychopedie, UK, PdF 1995
 43. Kysučan: Psychopedie, OLC UP 1990
 44. Kvapilík, Černá: Zdravý způsob života mentálně postižených
 45. Edelsberger + kol.: Defektologický slovník, Praha, H + H, 2000
 46. Hartl: Malý psychologický slovník
 47. Franiok: Speciální pedagogika – vybrané problémy, OV, OU 2006
 48. VALCHÁŘOVÁ, Petra. Vojtova metoda (Bakalářská práce 2013). [s.l.] : Univerzita Tomáš Bati (UTB) ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav porodní asistence, akademický rok 2012/2013, 2013. 67 s. S. 7.
 49. A. Kirbyová – Nešikovné dítě (Portál, Praha 2000)
 50. O. Zelinková – Poruchy učení (Portál, Praha 2003)
 51. Ota Riedl, Vladimír Vondráček: Klinická toxikologie Toxikologie léků, potravin, jedovatých živočichů, rostlin aj. 5. vyd. 820 + 43 s. Avicenum 1980, Malostranské náměstí, Praha 1
 52. Jan Mečíř: Zneužívání alkoholu a nealkoholových drog u mládeže 1. vyd. 160 s. Avicenum 1990, Malostranské náměstí 28, Praha 1
 53. Boris Mrňa: Psychofarmaka v praxi 1. vyd. 26 s. Univerzita Palackého, lék. Fakulta Olomouc 1992
 54. Alexander Shulgin, Ann Shulgin – Phenethylamines I Have Known And Loved: The Chemical Story. el. verze na ftp: ursa-major.spdcc.com (1995)
 55. Brian S. Julin – Frequently Asked Questions about Cannabis Hemp University of Massachusetts, Cannabis Reform Coalition 1994 S.A.O. box #2, 415 Student Union Building, UMASS, Amherst MA, 01003 U.S.A. / verdant@titan.ucs.umass.edu
 56. Olga Benešová, Ivan Krejčí, Alfred Pavlík: Nootropic drugs 200 s, Avicenum 1991 Malostranské náměstí 28, 118 02 Praha 1
  The Usenet alt.drugs archive na ftp, http: hyperreal.com
  Vokno č. 27
 57. Psychedelie & Cyberpunk Společnost pro podporu vydávání časopisů 1993 Bolzanova 7, Praha 1 (přestalo vycházet)
 58. Živel č. 1, 2 živel house, jindřišská 5, 110 00 praha 1
 59. Albert Hofmann: LSD – My Problem Child el. verze na ftp: hyperreal.com (1995)
 60. Adam Gottlieb: Vaříme s konopím Votobia 1995, 115 s., P. O. BOX 131, 771 00 Olomouc
 61. Oberuč, J. – Porubčanová, D.: Všeobecná didaktika. Dubnica nad Váhom: DTI, 2010.
 62. Turek, I.: Didaktika. Bratislava: Iura Edition, 2008.
 63. Karíková, S.: Osobnosť učiteľa. Banská. Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 1999.
 64. Průcha, J.: Moderní pedagogika. Praha : 1997
 65. Franiok, Kapitoly z teorie speciální pedagogiky, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, vydání 2003, dotisk 2004
 66. Oberuč, J.: Základy pedagogického výzkumu. Dubnica nad Váhom: DTI, 2010.
 67. Chráska, M.: Metody pedagogického výzkumu. Praha: 2007.
 68. Maňák, J., Švec, V.: Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2004.
 69. Gavora, P. : Úvod do pedagogického výzkumu. 4.vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2008.
 70. Benčo, J. : Metodológia vedeckého výskumu. Bratislava: IRIS, 2001.
 71. Švec, Š. a kol. : Metodológia vied o výchove. Bratislava: IRIS, 1998.
 72. Rozsypalová, Marie, Obecná psychologie, 2001, ISBN – 80-7013-343-0
 73. Nakonečný, Milan, Motivace chování, 2015, Triton, 3., přeprac. vyd., ISBN – 978-80-7387-830-6
 74. Nakonečný, Milan, Psychologie – Přehled základních pojmů, 2011, Triton, ISBN – 978-80-7387-443-8
 75. ATKINSON, Rita L.. Psychologie. Praha,  Portál, 2003. ISBN 80-7178-640-3
 76. Říčan Pavel: Psychologie osobnosti, GRADA 2007, ISBN 978-80-247-1174-4
 77. Mervart Pavel: Co je fenomén? – Husserl a fenomenologie ve Francii, Karel Novotný 2010, ISBN 978-80-87378-24-3
 78. Ležalová Renata, Odklady školní docházky, Praha, Pedagogický proces a dítě, (online), http://http://clanky.rvp.cz/
 79. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, VÚP Praha 2007, (online), http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf
 80. Školský zákon – č. 561/2004 Sb. ze dne 24. 9. 2004, (online) http://zakony.centrum.cz/skolsky-zakon
 81. Zákon o vysokých školách – č. 111/1998 Sb., ze dne 22. 4. 1998, (online) http://zakony.centrum.cz/zakon-o-vysokych-skolach
 82. Stodůlková Eva, Zapletalová Eliška, Pedagogika pro střední školy, Beroun, Machart 2011, ISBN: 978-80-87517-22-2
 83. Mužík, Jaroslav. Androdidaktika. 2. přepracované vydání. Praha: ASPI, 2004. ISBN 80-7357-045-9
 84. Beneš, Milan. Andragogika. Teoretické základy. Praha: Eurolex Bohemia, 2003, ISBN 80-86-432-23-8
 85. Fischer-Epe, Maren. Koučování. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-140-9