K tomuto tématu je pro vás vypracován také TEST ZNALOSTÍ a pro registrované uživatele také jeho VYHODNOCENÍ.

 

stahnout

Diagnostika ve speciální pedagogice

Diagnostika je soubor činností vedoucí k diagnóze


Obsah:

 1. Úvod
 2. Význam diagnostikování
 3. Diagnostika se člení na
 4. Pedagogická diagnostika
 5. Speciálně pedagogická diagnostika
 6. Psychologická diagnostika
 7. Pedagogicko psychologická diagnostika
 8. Kazuistika

 

Význam diagnostikování

 • zjišťování vzdělanosti a vychovanosti žáka
 • funkce motivační
 • funkce poradenská
 • funkce selektivní
 • funkce prognostická

Diagnostika se člení na:

 • Pedagogickou diagnostiku
 • Speciálně pedagogickou diagnostiku
 • Psychologickou diagnostiku
 • Pedagogicko psychologickou diagnostiku

Pedagogická diagnostika

 • je zaměřena na hodnocení vědomostí, dovedností, návyků, které si děti osvojily v průběhu výchovy a vzdělání, popř. dalších oblastí, které ovlivňují efektivnost výchovného působení
Typy pedagogické diagnostiky
 • Diagnostika normativní
 • Diagnostika kriteriální
 • Diagnostika individualizovaná
 • Diagnostika diferenciální
Komplexní pedagogická diagnostika vychází
 • z anamnézy osobní,rodinné a z anamnézy životního prostředí
 • z delšího kontaktu s dítětem
 • z odpovědných závěrů, které umožní stanovit způsob práce s dítětem
 • ze zajištění vhodného prostředí, které je důležité pro objektivní posouzení
Cíle pedagogické diagnostiky
 • posouzení současného stavu jako východisko pro stanovení optimálních kritérií pro vedení dítěte

Zpět na začátek


 

Speciálně pedagogická diagnostika

 • je pedagogická diagnostika, zaměřena na posuzování individuálních zvláštností jedince, které ovlivňují efektivnost výchovného působení, a všechny vnější a vnitřní příčiny
 • orientuje se na děti se speciálními potřebami a tvoří základní předpoklad pro navazující
  • reedukaci
  • kompenzaci
  • socializaci dítěte
Základní rozdělení metod speciálně pedagogické diagnostiky:
 • metody obecné
 • metody speciální
Podle toho, jak zjišťují, se metody dělí na:
 • pozorování
 • explorační metody
 • diagnostické zkoušení
 • testy
  • didaktické
  • logopedické
  • motoriky
  • laterality
 • orientační zkoušky smyslových orgánů
 • kazuistické (studium případů)
 • přístrojové
 • rozbor a hodnocení výsledků
  • písemných prací
  • výtvarných prací
  • pracovních činností
  • sebeobslužných činností
Podle toho, co sledují, mohou být metody speciálně pedagogické diagnostiky zaměřeny na:
 • Úroveň
  • vědomostí
  • vývoje řeči
  • výsledků činností
  • motoriky
  • funkčnost senzorických orgánů
  • lateralitu
  • specifika předcházejícího života
  • úroveň dovedností a návyků
Principy aplikace diagnostických metod speciálně pedagogické diagnostiky:
 • Princip komplexnosti
 • Princip dynamičnosti
 • Princip modifikace
 • Princip všestrannosti vyšetření
Cíle speciálně pedagogické diagnostiky
 • objasnění rozdílů mezi stavem výchovných možností sledovaného dítěte a mezi příslušnou pedagogickou normou

Zpět na začátek


 

Komplexní přístup v diagnostice osob s postižením

 • Lékařská diagnostika
 • Psychologická diagnostika
 • Sociální diagnostika
 • Pedagogická diagnostika
 • Speciálně pedagogická diagnostika

 

Psychologická diagnostika
 • je zaměřena na rozpoznání rozdílnosti stavů člověka v daném okamžiku oproti minulému stavu nebo v porovnání s jinými lidmi

 

Pedagogicko psychologická diagnostika

 • je psychologická diagnostika aplikovaná v pedagogické oblasti
Kazuistika
 • je metoda, která se zabývá jednotlivým případem, analyzuje jeho vývojové projevy od počátku až po současnost.
Význam kazuistiky
 • Zpracovává všechny dostupné materiály, které
  • řadí chronologicky
  • zhodnocuje je
  • provádí kvalitativní analýzu
  • všímá si možných souvislostí mezi projevy v různých oblastech psychiky
  • dává je do souvislostí s typem a hloubkou základní vady, s délkou působení vady
  • všímá si souvislostí mezi jedincem s handicapem, jeho projevy a interakcí se sociálním prostředím.
Kazuistika umožňuje
 • Rozeznávat v každém jednotlivém případu to, co je známo v obecné rovině
 • Interpretaci zjištěných příznaků a jejich vzájemné souvislosti
 • Diagnostickou rozvahu, shromáždění případných dalších informací pro plné pochopení případu
 • Hledání možností řešení a odkazů na podobné případy
 • Získání žádoucího odstupu pro objektivní posouzení celého případu
 • Vypracování případové studie

 

V praxi kazuisticky zpracováváme každý případ, který je obtížný a vyžaduje hlubší studium
 • který chceme prezentovat svým kolegům
 • u kterého máme pocit, že je zapotřebí konzultace s jinými odborníky
 • pro prezentaci zajímavého případu např. na odborném semináři.
Data, se kterými pracujeme
 • výsledky vyšetření (lékařské, psychologické, sociální, posudky institucí, vysvědčení, soudní spisy apod.)
 • údaje o neuropsychickém vývoji dítěte
 • úrazy, operace
 • informace o prostředí, v němž dítě vyrůstalo
Chybějící data
 • nejsou dostupné, nebo není možné se na ně ptát
 • některé školy upustily od vedení podrobné dokumentace
 • rodiče si žádné údaje nepamatují
 • někdy zkreslená data (záměrně i nezáměrně)

Zpět na začátek


 

Získané údaje posuzujeme z hlediska
 • vývoje
 • podnětnosti prostředí
 • psycho-sociálního narušení
 • traumat
 • překonaných chorob
 • dědičných faktorů
 • jiných determinant vývoje
Osnova kazuistiky
 • Uvedení případu – krátká charakteristika současných obtíží (do závěrečné práce není třeba uvádět příjmení, pouze pohlaví a věk dítěte)
 • Anamnéza
  • Rodinná anamnéza
   • Rodiče: vzdělání, přibližný věk, stav, případné problémy
   • Sourozenci : počet, pohlaví, věk, případné problémy
   • Další důležité údaje podle okolností
  • Osobní anamnéza dítěte
   • Průběh těhotenství a porodu
   • Průběh vývoje – psychomotorický vývoj, řeč, případné úrazy či nemoci
   • Školní vývoj – MŠ, nástup do školy (zralost – odklad)
   • Adaptace ve školních zařízeních, prospěch, případné problémy
 • Problémy dítěte
  • Popis současných obtíží, jejich počátek a vývoj
 • Diagnostické údaje
  • vyšetření v poradně
  • vlastní pozorování či orientační vyšetření
  • relevantní data ze školy (z dokumentace, příp. od kolegů) a od rodičů
 • Analýza případu
  • předpokládané či doložené příčiny problémů
  • souvislosti mezi zjištěnými daty, interpretace dat, opíráme se o znalosti psychologie, speciální pedagogiky…
 • Návrh intervence
 • Popis již provedených intervencí ve škole, v poradně apod.
 • Návrh možných řešení situace (u dítěte, v rodině, ve škole apod.)

Zpět na začátek

 

K tomuto tématu je pro vás vypracován také TEST ZNALOSTÍ a pro registrované uživatele také jeho VYHODNOCENÍ.